Privātuma politika

SIA CEMETY PRIVĀTUMA POLITIKA
PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS
1.	Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
2.	Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas pielikumā “Datu kategorijas”.
PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA
3.	Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
3.1.	fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai  saņem vai nodod CEMETY jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
3.2.	CEMETY biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
3.3.	CEMETY uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
3.4.	personām, kuras pieteikušās uz jaunumu saņemšanu no CEMETY;
Turpmāk tekstā visi minētie – Datu subjekti.
4.	CEMETY rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
5.	Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (CEMETY interneta vietnēs www.cemety.lv, www.cemety.lt,  e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
6.	Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu CEMETY.
7.	CEMETY ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Datu subjektam tā aktuālo versiju ievietojot CEMETY mājaslapā. CEMETY saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas CEMETY mājaslapā.
PĀRZINIS
8.	Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „CEMETY”, reģistrācijas Nr. 40103618951, juridiskā adrese Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu nov., Latvija, LV-2133. iepriekš un turpmāk – CEMETY.
9.	CEMETY kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@cemety.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties CEMETY juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.
PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS
10.	CEMETY apstrādā Datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
10.1.	līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
10.2.	normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu CEMETY saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
10.3.	saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;
10.4.	likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no CEMETY un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas CEMETY leģitīmās (likumīgās) intereses.
CEMETY LEĢITĪMĀS INTERESES
11.	CEMETY likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
11.1.	veikt saimniecisko darbību;
11.2.	sniegt pakalpojumus;
11.3.	pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
11.4.	nodrošināt līguma saistību izpildi;
11.5.	saglabāt Datu subjekta pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
11.6.	analizēt CEMETY interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
11.7.	administrēt Datu subjektu kontu CEMETY interneta vietnēs;
11.8.	segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
11.9.	izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
11.10.	reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
11.11.	nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
11.12.	novērst noziedzīgos nodarījumus;
11.13.	nodrošināt CEMETY pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;
11.14.	nodrošināt efektīvus CEMETY pārvaldības procesus;
11.15.	vairot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
11.16.	nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
11.17.	administrēt maksājumus;
11.18.	vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
11.19.	informēt sabiedrību par savu darbību.
CEMETY PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
12.	CEMETY apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
12.1.	pakalpojuma sniegšanai:
12.1.1.	Datu subjekta identificēšanai;
12.1.2.	līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
12.1.3.	iebildumu izskatīšanai un apstrādei un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
12.1.4.	atskaišu sagatavošanai;
12.1.5.	riska vadības aktivitāšu ietvaros.
12.2.	Videonovērošana;
12.3.	Darbinieku atlasei;
12.4.	Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
12.5.	Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu CEMETY.
PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI
13.	CEMETY apstrādā Datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CEMETY saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
14.	CEMETY attiecībā uz Datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.
15.	Ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai CEMETY var pilnvarot CEMETY sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, CEMETY sadarbības partneri apstrādā CEMETY rīcībā esošos Datu subjekta personas datus, attiecīgie CEMETY sadarbības partneri ir uzskatāmi par CEMETY datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un CEMETY ir tiesības nodot CEMETY sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
16.	CEMETY sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar CEMETY prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildei CEMETY uzdevumā.
PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
17.	CEMETY neizpauž trešajām personām Datu subjektu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
17.1.	ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu, mākoņdatošanas pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu; parādu piedziņas pakalpojumu; dokumentu kopēšanas, skanēšanas un iznīcināšanas pakalpojumu, utt. );
17.2.	lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
17.3.	saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
17.4.	ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
17.5.	ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos CEMETY likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs CEMETY likumīgās intereses.
18.	CEMETY personu dati netiek nodoti trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). Īpašos gadījumos var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām tikai tad, ja Pārzinis un apstrādātājs ir ievērojuši Regulā paredzētos nosacījumus.
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
19.	CEMETY aizsargā Datu subjekta datus ar fiziskās un loģiskās aizsardzības līdzekļiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CEMETY saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus programmatūras drošības pasākumus:
19.1.	datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
19.2.	ugunsmūri;
19.3.	ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
19.4.	citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
20.	CEMETY aizsargā Datu subjekta datus izmantojot šādus fiziskās drošības pasākumus:
20.1.	tehnisko resursu aizsardzība pret fiziskas iedarbības radītu informācijas sistēmas apdraudējumu;
20.2.	nodrošinot papīra formā esošo datu uzglabāšanu slēdzamos skapjos;
20.3.	nodrošinot uzglabāto datu aizsardzību no ugunsgrēka, plūdiem, sprieguma pazemināšanās vai pārspriegums enerģijas pievades tīklā, tehnisko resursu zādzības, ekspluatācijas noteikumiem neatbilstoša mitruma, gaisa temperatūras.
PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS
21.	CEMETY glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
21.1.	tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;
21.2.	kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā CEMETY vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
21.3.	kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
21.4.	kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
22.	Pēc tam, kad 21. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.
DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM
23.	Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
24.	Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt CEMETY piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt CEMETY veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz CEMETY likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no CEMETY pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
25.	Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
25.1.	rakstveida formā klātienē CEMETY birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
25.2.	elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
26.	Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, CEMETY pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
27.	CEMETY atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai elektroniskā pasta veidā, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
28.	CEMETY nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
ĪPAŠU KATEGORIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
29.	Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
30.	CEMETY neapstrādā savu klientu īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu klienta vitālas intereses (piemēram, sakarā ar klienta pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).
DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT
31.	Datu subjekts sniedz piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, attēla publicēšana, reklāma u.c.), CEMETY pieteikšanas formās, CEMETY pakalpojumu portālos/lietotnēs, CEMETY un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), klātienē CEMETY.
32.	Personas datu kategoriju saraksts ar datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams pielikumā Datu kategorijas.
33.	Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, klātienē CEMETY. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
34.	Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjektam piekrišana bija spēkā.
35.	Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI UN SAZIŅA
36.	CEMETY veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
37.	Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi CEMETY veic uz noslēgtā līguma pamata vai pēc datu subjekta pieprasījuma (piemēram, informācija par maksājumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).
38.	Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par CEMETY un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, aptaujas) CEMETY veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu.
39.	Datu subjekts piekrišanu CEMETY komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot CEMETY pieteikšanas formās, CEMETY un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
40.	Datu subjekta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Datu subjekts jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
40.1.	nosūtot e-pastu uz adresi info@cemety.lv;
40.2.	klātienē CEMETY;
40.3.	izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās;
41.	CEMETY pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Datu subjekta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm;
42.	Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Datu subjekts piekrīt, ka CEMETY var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Datu subjekta sniegto novērtējumu.
MĀJASLAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE
43.	CEMETY mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā “Sīkdatņu izmantošanas noteikumi”.
44.	CEMETY mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko CEMETY nenes atbildību.
SIA „CEMETY”
Privātuma politikas pielikums
SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
1.	Sīkdatņu izmantošanas noteikumos CEMETY interneta vietnēs www.cemety.lv un www.cemety.lt ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana SIA „CEMETY”, reģistrācijas Nr. 40103618951, juridiskā adrese Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu nov., Latvija, LV-2133, kontaktinformācija info@cemety.lv, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.
2.	Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
3.	 Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, CEMETY izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
4.	Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
5.	Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
6.	Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.
7.	Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords
8.	Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
9.	CEMETY izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
9.1.	-nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
9.2.	- pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
9.3.	- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
9.4.	lietotāju autentifikācijai
10.	Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
11.	Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
12.	Apmeklējot CEMETY vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
13.	Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai CEMETY izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses.
14.	Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
15.	Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar CEMETY, izmantojot šādu kontaktinformāciju: info@cemety.lv.
 
SIA „CEMETY”
Privātuma politikas pielikums
DATU KATEGORIJAS
Nr.	Datu kategorija 	Piemēri
1.	Personas identifikācijas dati	Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, amats,  darba vieta pases Nr./ID numurs
2.	Personas kontaktinformācija	Adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3.	Īpašo kategoriju dati (sensitīvie)	Invaliditātes pazīmes, darbinieku obligāto veselības pārbaužu dati
4.	Datu subjekta kontaktpersonu dati	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
5.	Datu subjekta dati	Datu subjekta līguma numurs, datu subjekta reģistrēšanas datums, statuss
6.	Pakalpojuma dati	Līguma numurs, cena, atlaide
7.	Pakalpojuma līguma dati	Līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
8.	Komunikācijas dati	Ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss
9.	Maksājuma dati	Maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
10.	Norēķinu dati	Norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
11.	Iebildumu dati	Iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
12.	Datu subjektu aptauju dati	Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
13.	CEMETY interneta lapās veiktās darbības	IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
14.	Video dati	Video no pasākumiem, videonovērošana CEMETY, ierakstīšanas datums
15.	Pieejas dati sistēmām	Datu subjektam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
16.	Piekrišanu  informācija	Datu subjekta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots
CEMETY rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un ievēro Jūsu privātumu. Lasīt vairāk Mūsu privātuma politikā ir izklāstīti pamati, uz kuriem balstoties, mēs apstrādāsim visus par Jums iegūtos vai Jūsu sniegtos personas datus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet privātuma politiku, lai izprastu mūsu viedokli un rīcību attiecībā uz Jūsu personas datiem un to apstrādi. Vispārīga datu aizsardzības regula, kā arī citu piemērojamo privātuma un datu apstrādes noteikumu izpratnē, datu pārzinis ir SIA “CEMETY”, reģistrācijas Nr. 40103618951, juridiskā adrese Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu nov., Latvija, LV-2133. Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz info@cemety.lv, ka arī uz mūsu adresi.